Oxykids

Doel: Dit onderzoek heeft als doel om een nieuwe zuurstofsaturatiegrens van 88% te vergelijken met de nu gangbare grens van 92%, voor kinderen die zijn opgenomen met benauwdheid. De nieuwe saturatiegrens wordt onderzocht op effectiviteit en veiligheid. Het uiteindelijke doel is zo het onnodig gebruik van extra zuurstof bij kinderen terug te dringen, waardoor onnodige opnames en opnameduur verlenging worden voorkomen.
Hypothese: Een saturatiegrens van 88% zal zorgen voor een veilige reductie van de opnameduur voor kinderen met benauwdheid, wanneer vergeleken met de huidige meest gangbare grens van 92%.
Studie opzet: Het betreft een multicenter randomized controlled trial in 10 deelnemende perifere ziekenhuizen.
Studiepopulatie: Kinderen 6 weken tot 18 jaar die zijn opgenomen met benauwdheid door bronchiolitis, viraal piepen, acuut astma of een onderste luchtweginfectie en met zuurstofbehoefte. Kinderen die daarnaast nog ernstige comorbiditeit hebben vallen buiten deze studie.
Interventie: Een saturatiegrens van 88% voor het starten en stoppen van zuurstof.
Gebruikelijke zorg: Er bestaat veel praktijkvariatie in de huidige standaardzorg, maar meest gangbaar is een saturatiegrens van 92% voor het starten van stoppen van zuurstof wat in deze studie als gebruikelijke zorg is gedefinieerd.
Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat: de tijd van opname tot het voldoen aan de ontslagcriteria. Secundair uitkomstmaten: veiligheid (duur en ernst van symptomen, herbezoeken aan artsen, PICU-opnames), opnameduur, kwaliteit van leven, angstklachten bij ouders en kosteneffectiviteit.
Startdatum: start inclusies op 01-06-2023.
Beoogd aantal inclusies: 560.
Deelnemende ziekenhuizen: Spaarne Gasthuis, Amphia Ziekenhuis, Isala Ziekenhuis, Tergooi Ziekenhuis, CWZ, Martini Ziekenhuis, St Antonius Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Vlietland, IJsseland Ziekenhuis, Rijnstate Ziekenhuis. Het Erasmus MC, VUmc en UMCG zijn betrokken maar includeren niet.
Sponsor: ZonMw, Stichting Astma Bestrijding en de wetenschapsfondsen van Spaarne Gasthuis en Amphia.