Salbutamol IV studie

Doel: Het doel van deze zorgevaluatie is het in de praktijk evalueren van de herziene NVK-richtlijn “Astma bij Kinderen”, gepubliceerd in November 2022, waarin behandeling met Salbutamol IV in de tweede lijn mogelijk is. Voorheen was dit altijd een indicatie voor PICU overplaatsing. Er wordt specifiek gekeken naar de adherentie aan de richtlijn en het effect van de nieuwe richtlijn op het aantal PICU overplaatsingen voor kinderen met ernstig acuut astma.
Hypothese: Adherentie zal matig zijn, met name bij kinderen die stabiel zijn, maar ook niet binnen eerste uur na start salbutamol IV duidelijk opknappen, of die langer dan 24 uur behandeling nodig hebben. De nieuwe richtlijn zal voor een reductie van circa 50% van het aantal PICU overplaatsingen zorgen.
Studie opzet: Een prospectief observationeel design waarbij zowel centra die de herziene richtlijn hanteren als centra die de oude richtlijn hanteren deelnemen.
Studiepopulatie: Kinderen 2-18 jaar die worden behandeld met salbutamol IV wegens een ernstige exacerbatie astma.
Interventie: De herziene de herziene NVK-richtlijn “Astma bij Kinderen”, waarin salbutamol IV in de tweede lijn onder voorwaarden mogelijk is.
Gebruikelijke zorg: De oude NVK-richtlijn “Astma bij Kinderen”, waarbij het geven van salbutamol IV altijd een indicatie voor PICU overplaatsing is.
Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat: de adherentie aan de herziene richtlijn. Secundaire uitkomstmaten: 1 – het aantal PICU overplaatsingen onder de herziene richtlijn vergeleken met de oude richtlijn. 2 – het aantal complicaties of bijwerkingen in elke groep. 3 – identificeren van risicofactoren voor PICU overplaatsing.
Startdatum: 15-02-2023.
Beoogd aantal inclusies: 300.
Deelnemende ziekenhuizen: Tot zover hebben 30 centra hun interesse in deelname uitgesproken waarvan 15 deelname reeds hebben toegezegd. Deze 15 zijn: Spaarne Gasthuis, Tergooi MC, Martini Ziekenhuis, Albert Schweitzer, Amphia, St Antonius, CWZ, Erasmus, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Isala, Maasstad, OLVG, RKZ, UMCG en Zaans Medisch Centrum.
Sponsor: Geen.


Attitude Towards the use of Complementary and Alternative Medicine in children with gastrointestinal symptoms (ATCAM)

Doel: Beter inzicht te krijgen in de ervaringen en attitude van kind, ouders en kinderarts ten aanzien van het gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen, specifiek acupunctuur, middels een digitale vragenlijst.
Hypothese: Er wordt verwacht dat het gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen bij kinderen met functionele darmklachten regelmatig voorkomt en mogelijk is toegenomen ten opzichte van eerder onderzoek.
Studie opzet: Het betreft een multicenter cross-sectionele vragenlijststudie met 5 deelnemende ziekenhuizen.
Studiepopulatie: Deze vragenlijststudie is gericht op ouders, kinderen en kinderartsen en betreft patiënten met de volgende vier diagnoses: functionele obstipatie, functionele buikpijn, reflux(ziekte) en excessief huilen.
Interventie: Geen.
Uitkomstmaten: demografische gegevens van kind en ouder, denkbeelden over geneesmiddelen (BMQ) en over ervaring en attitude t.a.v. complementaire geneeswijzen (specifiek acupunctuur).
Startdatum: September 2022.
Beoogd aantal inclusies: 550.
Deelnemende ziekenhuizen: Amsterdam UMC, Tergooi MC, Maasstad ziekenhuis, Isala ziekenhuis, St. Antonius ziekenhuis.
Sponsor: 
gedeeltelijke financiële steun van de Dutch Acupuncture Association.

 


Febrile Illness in Children (FINCH)

Doel: Dit zorgevaluatieonderzoek heeft als doel om te evalueren hoe de richtlijn “Koorts in de tweede lijn bij kinderen 0-16 jaar”, gepubliceerd in 2013, wordt gebruikt in de praktijk. Specifiek meten we de adherentie van artsen aan de richtlijn in de praktijk en op welke punten er frequent afgeweken wordt. Het uiteindelijke doel is om knelpunten van de huidige richtlijn te identificeren en de richtlijn te verbeteren.
Hypothese: De richtlijn wordt matig gevolgd (adherentie ~50%), met name bij kinderen met koorts zonder focus ouder dan 3 maanden wordt vaak van de richtlijn afgeweken.
Studie opzet: Het betreft een multicenter prospectieve observationele studie met 7 deelnemende ziekenhuizen.
Studiepopulatie: Kinderen 0 tot 16 jaar oud, met een presentatie op de spoedeisende hulp in verband met koorts zonder focus. Early onset sepsis valt buiten deze studiepopulatie.
Interventie: Geen.
Gebruikelijke zorg: Gebruik van de NvK richtlijn “Koorts in de tweede lijn bij kinderen 0-16 jaar”.
Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaten: adherentie, gedefinieerd als percentage van de spoedeisende hulp presentaties waarbij de richtlijn volledig gevolgd wordt. Secundaire uitkomstmaten: percentage onverrichte bloed en urineonderzoeken, percentage onverrichte bloed-, urine en liquorkweken, percentage niet uitgevoerde empirische antibiotica behandeling.
Startdatum: 2020-12.
Beoogd aantal inclusies: 370.
Deelnemende ziekenhuizen: Tergooi MC, Amsterdam UMC, Spaarne Gasthuis, Noordwest-Ziekenhuisgroep Alkmaar, Flevoziekenhuis, OLVG, Zaans Medisch Centrum.
Sponsor: Geen.


Early onset sepsis (EOS) calculator cluster gerandomiseerde studie

Doel: Dit zorgevaluatieonderzoek heeft als doel om te evalueren of het toepassen van de EOS calculator bij pasgeborenen met een verhoogd risico op EOS van invloed is op het antibioticagebruik en klinisch beloop ten opzichte van de huidige NVK richtlijn. Het uiteindelijke doel is het op veilige wijze verminderen van de negatieve effecten van onnodige diagnostiek en behandeling van een pasgeborene met antibiotica.
Hypothese: Het gebruik van de EOS calculator leidt tot minder antibioticagebruik met een vergelijkbaar klinisch beloop van de pasgeborene in vergelijking met de NVK richtlijn “Preventie en behandeling early-onset neonatale infecties”.
Studie opzet: Het betreft een cluster-gerandomiseerde onderzoeksopzet (randomisatie op ziekenhuis niveau) met 10 ziekenhuizen.
Studiepopulatie: Pasgeborenen in de eerste 24 uur na de geboorte, geboren met een zwangerschapsduur ≥34 weken, met tenminste één risicofactor of symptoom passend bij EOS.
Interventie: EOS calculator-gebruik.
Gebruikelijke zorg: NVK richtlijn “Preventie en behandeling early-onset neonatale infecties”-gebruik.
Uitkomstmaten: Co-primaire uitkomstmaten: percentage antibiotica gebruik na 24 uur (superiority) en een gecombineerde uitkomstmaat aangaande de klinische conditie en beloop van de pasgeborene (non-inferiority). Secundaire uitkomstmaten: Verschil in totale duur van de antibiotica behandeling in uren; aantal antibiotica behandelingen gestart tussen 24 uur en 7 dagen na geboorte; kwaliteit van leven gerapporteerd door ouders.
Startdatum: 2022-05.
Beoogd aantal inclusies: 1830.
Deelnemende ziekenhuizen: Spaarne Gasthuis, Noordwest-Ziekenhuisgroep Alkmaar, Flevoziekenhuis, OLVG, Zaans Medisch Centrum, Amstelland Ziekenhuis, Canesius Ziekenhuis Nijmegen, Martini Ziekenhuis Groningen, Maxima Medich Centrum, Dijklander Ziekenhuis.
Sponsor: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde


NeoPartner studie

Doel: De neoPARTNER studie beoogt de zorg voor ouders en neonaten op de neonatologie afdeling te verbeteren via optimale betrokkenheid van ouders, met een gunstig effect op korte- en lange termijn.
Hypothese: Implementatie van Family Centred Rounds, waarbij ouders ondersteund worden in hun rol door middel van de vier pijlers van Family Integrated Care (FICare), verlaagt het stressniveau bij ouders van pasgeborenen op de neonatologie. Daarnaast geeft de interventie door de invloed op de ouder-kindrelatie verbeterde uitkomsten voor neonaten, en geeft de samenwerking met ouders een verbeterde werkervaring voor zorgverleners.
Studie opzet: Stepped wedge cluster gerandomiseerd design.
Studiepopulatie: Clusters: ziekenhuizen (n=10) in Nederland met een medium- en/of (postIC)-highcare neonatologie afdeling, waar ouders niet standaard uitgenodigd worden voor elke artsenvisite. Populatie: ouders van pasgeborenen (n=720) die minimaal 7 dagen zijn opgenomen op de afdeling neonatologie.
Interventie: Uitbreiding van de rol van ouders in de neonatale zorg door Family Centred Rounds (FCR) en Family Integrated Care (FICare) door: 1. Aanwezigheid van ouders bij de artsen visite (Family Centerd Rounds FCR). 2. Ondersteuning van ouders en zorgverleners volgens het Family Integrated Care zorgconcept (FICare).
Gebruikelijke zorg: Standaard neonatale zorg zonder FICare en FCR.
Uitkomstmaten: Primair: ouderlijke stress bij ontslag, gemeten met de PSS-NICU (Parental Stressor Scale: neonatal intensive care unit). Secundair: uitkomsten ouders (mate van ervaren shared decision making, participatie in de neonatale zorg, ouder-kind binding, lange termijn: ouderlijke stress bij (gecorrigeerde) leeftijd van 12 maanden; uitkomsten neonaten (korte termijn: borstvoeding, groei en opnameduur, lange termijn: psychomotore ontwikkeling op de (gecorrigeerde) leeftijd van 12 maanden); uitkomsten zorgverleners (mate van ervaren shared decision making met ouders, werkplezier, autonomie, kwalitatieve analyse ervaringen met FCR&FICare); uitkomsten organisatie (percentage artsenvisites met ouders, duur van de artsenvisite met vs. zonder ouders, kosteneffectiviteitsanalyse).
Startdatum: 2022-03
Beoogd aantal inclusies: 720 neonaten en hun ouders
Deelnemende ziekenhuizen: Noordwest-Ziekenhuisgroep Alkmaar, Flevoziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Amstelland Ziekenhuis, BovenIj Ziekenhuis, Tergooi Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Haga Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Vlietland
Sponsor: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde