2023

Incidence of antibiotic exposure in newborns in the Netherlands, a retrospective, cross-sectional multi-center study between 2019 and 2021

Afgerond: 2023-03.
Uitvoering: Lotte van der Lee
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Bo van der Weijden, Niek Achten en Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies:
Niet van toepassing.
Doel:
Inzicht in landelijk antibioticagebruik bij pasgeborenen met verdenking early onset sepsis.
Resultaat:
In totaal deden 50644 pasgeborenen uit 8 ziekenhuizen in Nederland mee aan ons onderzoek. De voorlopige resultaten geven aan dat 3,7% van de pasgeborenen in de eerste 3 dagen van hun leven antibiotica krijgen en dat 1,4% van de pasgeborenen langer dan 48 uur met antibiotica wordt behandeld. De EOS incidentie is 0,13%. Tevens is er een grote variatie in antibiotica gebruik tussen de ziekenhuizen. Deze studie wordt nu verder voortgezet.

 


Pediatric functional abdominal pain disorders: developing a uniform questionnaire covering the core outcomes for clinical trials

Afgerond: 2023-02.
Uitvoering: Anko Wolting
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: Niet van toepassing.
Doel: Recent is een kern set van 8 uitkomstenmaten voor functionele buikpijnklachten gepubliceerd. In deze literatuur studie kijken wij welke vragenlijsten hiervoor gebruikt kunnen worden.
Resultaat: Voor een aantal uitkomstmaten is er overlap met de generieke uitkomstmaten recent vastgesteld door de taskforce generieke PROMs, namelijk voor pijnintensiteit de numerieke beoordelingsschaal (NRS), voor kwaliteit van leven de PROMIS Global Health 7 (PGH-7), voor angst de PROMIS Pediatric Short Form v2.0 – Angst, voor depressie de PROMIS Pediatric Short Form v2.0 – Depression. Voor de niet-generieke uitkomsten pijnfrequentie en schoolverzuim vonden wij 10 en 5 systematische reviews die deze uitkomst op meerdere wijzen rapporteerden.


2022

Stakeholder’s reported facilitators and barriers of implementing the Early Onset Sepsis Calculator in Dutch hospitals: a multicentre survey study. 

Afgerond: 2022-11.
Uitvoering: Liesanne van Veen.
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Bo van der Weijden (Tergooi MC) en Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: 428.
Doel: Wat zijn potentiele barrières en facilitators voor de landelijke implementatie van de EOS sepsis calculator.
Resultaat: Deze studie heeft een sterke basis gelegd voor het ontwikkelen van een nationale implementatiestrategie voor de EOS-calculator, waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken zijn. Op basis van deze gegevens konden gerichte interventies worden ontwikkeld, met speciale aandacht voor het aanpakken van organisatorische barrières. Onderwijs over de waargenomen facilitators en belemmeringen en de praktische aspecten van de EOS-calculator moeten centraal staan in de strategie. Evaluatie van de implementatie moet worden uitgevoerd om facilitators en barrières die in dit onderzoek zijn gevonden, af te zetten tegen de daadwerkelijke implementatieresultaten, zodat er een cyclus van feedback en verbetering kan plaatsvinden.


Incidence of refeeding syndrome and the compliance to the national guideline in adolescents with anorexia nervosa. 

Afgerond: 2022-06.
Uitvoering: Isabella Bolhuis
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Annemarie van Bellegem (Amsterdam UMC) en Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: 76.
Doel: De adherentie aan de huidige richtlijn en de incidentie van het refeeding syndroom in een algemeen ziekenhuis vaststellen.
Resultaat: De adherentie aan de Nederlandse richtlijn was matig. Twintig procent van de patiënten die werden opgenomen voldeden niet aan de opname criteria volgens de richtlijn en daarbij werd 36% van het aanvullend onderzoek niet uitgevoerd. Bij geen van de patiënten werd het gehele protocol gevolgd. De incidentie van refeeding was 8%. Geen van deze patiënten kreeg supplementen toegediend vanwege elektrolyt stoornissen. Geen van de patiënten vertoonden klinische verschijnselen passend bij het refeeding syndroom.


2021

Use of antibiotics after implementing the new guideline on early-onset neonatal sepsis in 2017. 

Afgerond: 2021-12.
Uitvoering: Ellen van Rossum.
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Mariet Felderhof (Flevo ziekenhuis) en Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: 720.
Doel: De huidige NVK richtlijn “Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties’ vergelijken met de oude richtlijn.
Resultaat: Hoewel we een vergelijkbare belasting van empirische antibioticabehandeling in de totale populatie vonden met behulp van beide richtlijnen, impliceren onze resultaten dat het gebruik van de nieuwe richtlijn leidt tot langdurige antibioticabehandeling en zou hebben geleid tot een hoger aantal antibiotica als clinici zich strikt hadden gehouden aan de richtlijn. Dit doet ons vermoeden dat de huidige Nederlandse EOS richtlijn niet beter is in het geven van een gerichte empirische antibiotische behandeling voor EOS dan de vorige richtlijn.


Prevalence of and reasons for continuing antibiotic therapy in neonates with suspected early-onset sepsis (EOS): a retrospective, single-center cohort study.

Afgerond: 2021-11.
Uitvoering: Jolien van Dort.
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Bo van der Weijden en Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: 146.
Doel: Het bepalen van de prevalentie en de meest voorkomende redenen voor voortzetting van antibiotische therapie bij pasgeborenen met een zwangerschapsduur van ≥ 32 weken met verdenking op EOS.
Resultaat: 146/5522 (2,6%) pasgeborenen kregen antibiotische therapie voor EOS, terwijl 4/5522 (0,7 ) pasgeborenen een positieve bloedkweek hadden. 42/131 (32,1%) neonaten met een negatieve bloedkweek kregen langer dan 72 uur antibiotica. De balans tussen adequate behandeling van EOS en onnodig duur van antibioticagebruik kan worden verbeterd.


Minimal enteral feeding for premature and low birth weight infants: a retrospective, single center study.

Afgerond: 2021-08.
Uitvoering: Door Dekker.
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: 116.
Doel: Er bestaat in de klinische praktijk controverse over optimale enterale voeding (EF) voor zuigelingen met een geboortegewicht tussen 1800 en 2000 gram, die vaak worden opgenomen in niet-academische ziekenhuizen. We onderzochten de tijd tot volledige EF werd bereikt en voedingsgerelateerde complicaties bij zuigelingen met een BW tussen 1600 en 2200 gram.
Resultaat: Op de eerste levensdag begon 4,5% van de zuigelingen met een lichaamsgewicht tussen 1600 en 1799 gram met EF, vergeleken met 35,7% van de zuigelingen met een lichaamsgewicht tussen 1800 en 1999 gram, en 43,8% van de zuigelingen met een lichaamsgewicht tussen respectievelijk 2000 en 2200 gram. Het mediane aantal dagen tot volledige EF was 4 dagen langer voor zuigelingen die minimale enterale voeding (MEF) kregen dan voor zuigelingen die normale porties EF kregen. We zagen geen significante verschillen in het optreden van retentie of braken bij zuigelingen die MEF of EF kregen. Zuigelingen met een lichaamsgewicht tussen 1800-2000 gram konden veilig beginnen met EF gedefinieerd als 20 tot 25 ml/kg/dag.


Current treatment practice of functional abdominal pain disorders (FAPDs) in children: a multicenter survey study.

Afgerond: 2021-02.
Uitvoering: Anouk Gorka.
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Frans Plötz (Tergooi MC).
Aantal inclusies: 85.
Doel: De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde publiceerde in 2015 een richtlijn “functionele buikpijn”, die een stapsgewijze benadering biedt voor de behandeling van FAPD’s. Het doel van dit survey onderzoek onder kinderartsen en kinderartsen in opleiding was dan ook tweeledig, namelijk ten eerste om de naleving van de Nederlandse richtlijn vast te stellen en ten tweede om de huidige behandeling van FAPD’s in de klinische praktijk vast te stellen.
Resultaat: De uitkomsten van onze survey lieten zien dat deze richtlijn in de dagelijkse praktijk slecht gevolgd werd en daarnaast werd een grote variatie gerapporteerd in de behandeling van kinderen met FAPD’s.


Comparing the sensitivity of the neonatal early-onset sepsis calculator to the Dutch and the updated NICE guidelines in an observational cohort of culture-positive cases

Afgerond: 2021-12.
Uitvoering: Jurjen Kromhoek.
Begeleiding/hoofdonderzoeker: Linde Snoek (AMC), Matthijs Brouwer (AMC).
Aantal inclusies: 88.
Doel: Onderzoeken hoeveel pasgeborenen met sepsis of meningitis op de eerste levensdag werden herkend door de Early Onset Sepsis Calculator worden herkend (sensitiviteit) en hoe zich dit verhoud tot de sensitiviteit van de huidige richtlijnen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Resultaat: De sensitiviteit van de sepsis calculator in de eerste uren na de geboorte is lager dan de sensitiviteit van de huidige richtlijnen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, vooral in de kinderen die aanvankelijk niet ziek ogen.